SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -De chaggiem (enkelv: Chag) zijn de bijbelse Joodse feesten. De meesten van hen worden ook wel de moadiem (vastgestelde tijden. Enkelv: Moeed) van de Eeuwige genoemd. Ze staan beschreven in Wajikra / Leviticus 23. Dit hoofdstuk begint met de volgende woorden: "De Eeuwige sprak tot Mosjé: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden (moadiem: vastgestelde tijden) van de Eeuwige, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn MIJN feesttijden."
 
 
 
 
 
 
Hier volgt een beknopt overzicht van de bijbelse Joodse tijdsindeling en de feesten:
 
BIJBELSE / JOODSE DAG: zonsondergang tot zonsondergang.
 

WEEK VAN 7 DAGEN: vanaf dag 1 oplopend naar de sjabbat, de
7de dag.
 
ROSJ CHODESJ: BEGIN VAN DE BIJBELSE / JOODSE MAAND
29 / 30 Dagen. Begin v/d maand = Rosj Chodesj-viering, elke
maand begint met de nieuwe maan.
 
BIJBELS / JOODS JAAR:
Het is een maanjaar (+/- 354 dagen). Om niet achter te lopen
met het zonnejaar (365 dagen) en de seizoenen, wordt er zeven
keer in 19 jaar een extra maand (Adar II) er bij gevoegd. De jaartelling wordt volgens de rabbijnse traditie, berekend vanaf
de schepping: we leven nu in het jaar 5770 ( = 2009/2010).
 
HET SJMIETAJAAR (SJABBATJAAR):  elke zevende jaar; het
land wordt niet bewerkt (Sjem./Ex. 23:10–11; Waj./Lev. 25:1–7; Dew./Deut.15:1).
 
JOWEELJAAR (JUBELJAAR): 7  keer 7 = 49. 50ste jaar = Joweeljaar. Kwijtschelding van schuld; vrijlating van slaven; het
land wordt aan de familie teruggegeven (Waj./Lev. 25:8 13;
27:17–24).
 
 
DE SJALOS REGALIEM / 3 OPGANGSFEESTEN
(3 maal in het jaar naar Jeroesjalajim):
 
Op Pesach
De eerste gersteoogst; gedenkt de uittocht uit Mitsrajim (Egypte) (verlossing).
 
Op Sjavoeot
De tarweoogst; gedenkt het geven van de Tora.
 
Op Soekot
Het binnenhalen van de najaarsoogst; gedenkt de tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land.
 
-----------------------------------------------------
DE SJABBAT
 
NAAM:
‘Sjabbat’ (van werkwoord: ophouden met werken; van Hebr: shewa = 7 ) 
SCHRIFTGEDEELTEN: Ber./Gen.: 2:1–3; Sjem./Ex. 16:21–30;
20:8; 31:12–17;Waj./
Lev. 23:3; Dew./Deut. 5:12.
BETEKENIS: Herinnering aan G’ds scheppend en verlossend werk. Dag van volledig werkverbod; niet eigen zaken doen; ter ere van de Eeuwige.
PROFETISCH: Het verwijst naar Adon (Here) Jesjoea’s volbrachte werk; het spreekt over het Malchoet haElohiem (Koninkrijk van
G’d).
 
 
 
 
 
 
                  The Shabbat 3.   The Shabbat 4.
 
-----------------------------------------------------
 DE VOORJAARSFEESTEN
 
PESACH
 
NAAM: ‘Pesach’ = voorbijgaan/overslaan (Eng: passover);
Chag ha’awiew: het lentefeest; zeman cheroeteenoe: de tijd van
onze bevrijding.
SCHRIFTGEDEELTEN: Sjem./Ex. 12:1–28; 43–51; Waj./Lev. 23:5;
B’mid./Num. 9:1–14; 28: 16; Dew./Deut. 16: 1–4.
DATUM: de 14 Aviev (Niesan); (maart – april) Rabbijns: 15 Niesan (8 dagen).
BETEKENIS: Herinnering uittocht/bevrijding van Mitsrajiem
(Egypte); Bloed van een Lam; Matza/ongezuurd brood; geen
chameets (gist), bittere kruiden/seider; werkverbod.
PROFETISCH: verlossing uit het rijk van de duisternis, naar het Malchoet haElohiem (Koninkrijk van G’d) door Jesjoea, het Lam
van G’d.
 
 
 
 
 
                 Haggadah 1. (Eng.)
 
             Haggadah 2. (Eng.)
 
-----------------------------------------------------
CHAK HA-MATSOT
 
NAAM: ‘Chak haMatsot: feest van de Matsot (ongezuurde broden).
SCHRIFTGEDEELTEN: Sjem./Ex. 15:20; 13:3–10: 23:15; 34:18;
Waj./Lev. 23:6–8; B’mid./Num. 28: 17–25; Dew./Deut.16:3b–4,8.
DATUM: 15 t/m 22 Aviev (Niesan) 7 dagen (rabbijns: Pesach en
Chak ha-Matsot samen: 8 dagen.
BETEKENIS: Geen tijd voor het doorzuren (gisten) van het brood; gist; het symbool van de zonde; geen zuurdesem in huis en het
niet eten daarvan.
PROFETISCH: Door het Lam van G’d en Zijn uitgestorte bloed,
zijn wij ongezuurde broden (Matsot).
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
SFIERAT HA-OMER
 
NAAM: ‘de omertelling’.
SCHRIFTGEDEELTEN: Waj. / Lev. 23:9–14.
DATUM: ‘Daags na de sjabbat’ (Sadduceeën: na de 1 week
sjabbat; Farizeeën: eerste Pesach na de sjabbat)
BETEKENIS: Begin van de Omer (= 3½ pond = schoof gerst); 
Omer-offer; Omer-dagen werden geteld met speciale gebeden.
49 dagen (50 = sjawoe’ot).
PROFETISCH: Jesjoea’s opstanding uit de dood.
 
 
 
 
----------------------------------------------------
 SJAVOE'OT
 
NAAM: Chak haSjavoe’ot = feest van de weken (Gr: Pentacosta = 50); werkverbod. Zeman Torateenoe = tijd van het krijgen van de Tora; Chak haKatsier = het oogstfeest; Atseret = het slotfeest
(Jom haBikoeriem = het feest van de eerstelingen).
SCHRIFTGEDEELTEN: Sjem./Ex. 23:16a; Waj./Lev. 23:15–21; B’mid./Num. 28:26–31; Dew / Deut. 16:9–12.
DATUM: 6 (en 7) Siewan (mei – juni). 50 dag, na 49 Omertellingen.
BETEKENIS: Een vreugdefeest voor de Eeuwige. Dank voor de zomeroogst. 2 broden als eerstelingen aan de Eeuwige gegeven. Gedenken, dat de Eeuwige de Tora gegeven heeft bij de berg
Horeb. Werkverbod. Het boek Ruth wordt gelezen.
PROFETISCH: De uitstorting van de Roeach haKodesj (Heilige Geest). Zie Joël 2:28–32; Hand. 2:1–4.
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
DE NAJAARSFEESTEN
 
ROSJ HA-SJANA
 
NAAM: Rosj haSjana = hoofd van het Jaar; Jom Teroe’a = dag van bazuingeschal; Jom Hadien = dag van het oordeel; Jom ha
Ziekaron = dag van herinnering.
SCHRIFTGEDEELTEN: Waj./Lev. 23:23–25: B’mid./Num. 29:1–6.
DATUM: 1 (2) dag van de 7 maand,Tisjri (september – oktober).
Begin van: Jamiem Noraiem = de 10 ontzagwekkende dagen.
BETEKENIS: Joods Nieuwjaar; de verjaardag van de wereld (schepping). Rosj haSjana en Jom Kippoer zijn de hoge feestdagen. Blazen van de Sjofar (ramshoorn; akedat Jitschak = binding van Isaäk). Op deze dag werd Adam geschapen en herinnert de Eeuwige Zich aan Zijn schepping. Het is de dag
van G’ds gerechtshof, wanneer de boeken worden geopend. Jom haDien = de dag van het oordeel (honing/tasjlich). Werkverbod.
PROFETISCH: De verkondiging van het goede nieuws. De wederkomst van Messias Jesjoea; oordeel en verlossing en de opstanding van de doden. Zie: Zach. 14:1–4 ; Matt. 24:31;
1 Thess. 4:16–18; Hand. 1:11.
 
© Foto Collectie Joods Historisch Museum (collectie J. van Velzen)
 
 
 
 
                    Rosh HaShanah 3. 
 
-----------------------------------------------------
JOM KIPPOER
 
NAAM: Jom Kippoer / Jom haKippoeriem = dag van de grote verzoeningen.
SCHRIFTGEDEELTEN: Waj./Lev. 16; 23;26–32; B’mid./Num.
29:7–11(zie: Hebr. 9:1–10; 9:11–28).
DATUM: 10 van de 7 maand Tisjri (augustus – oktober). 10 dag
na Rosh haSjana.
BETEKENIS: Eénmaal per jaar kwam de hogepriester in het
Kadosj haKodasjiem (het Heilige der Heiligen). Er werd op die
dag verzoening bewerkt voor het volk en het heiligdom. Geheel werkverbod, sjabbat. Vasten (niet eten en drinken). Een dag van verootmoediging; verzegeling lot (rabbijns), boeken gesloten. 2 bokken: 1ste bok = voor de Eeuwige; 2de bok = voor Azazel (zondebok).Werd de woestijn ingestuurd.
PROFETISCH: Geheel Israël (het Joodse volk) zal Jesjoea als haar Messias accepteren! Spreekt van Jesjoea’s volbrachte, plaatsvervangende, bloedige, verzoenende zondoffer en zijn werk als de Kohen haGadol (Hogepriester).
 
© Foto Collectie Joods Historisch Museum (collectie J. van Velzen)
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
SOEKOT
 
NAAM: ‘Soekot’; Chak haSoekot = het loofhuttenfeest; Chak:
Het feest; ChaK ha’Asief = feest van de oogst; Zeman
simchateenoe = feest van onze vreugde.
SCHRIFTGEDEELTEN: Sjem./Ex. 23:16b; 34:22b; Waj./Lev.
23:33–36a; 39–43;
B’mid./Num. 29:12–34; Dew./Deut. 16:13–15.
DATUM:  15 tot 21e van de 7 maand, Tisjri (8 dag = Sjemini
Atseret, 8e/9 dag = Simchat Tora). 7 dag = Hoshana raba
( red ons, o Eeuwige); ceremonie van het plengen van water.
BETEKENIS: Binnenhalen van de oogst. 7 dagen wonen in
soekoT (loofhutten); het gedenkt de tocht van de B’nee Jisraël
(de kinderen van Israël) door de woestijn naar Kanaän, het beloofde land. Loelav; 1 loelav (palmtak); 2 hadassiem (mirtetakken); 3 arawot (wilgentakken) en 1 etrog
(lijkt op citroen). Feest van grote vreugde!
PROFETISCH: Het 1000-jarig vrederijk (de geboorte van
Jesjoea de Messias). De volken zullen komen om de Eeuwige
te aanbidden.
 
© Foto Collectie Joods Historisch Museum (collectie J. van Velzen)
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
DE HALF - FEESTEN
 
CHANOEKA
 
NAAM: ‘Chanoeka’, inwijdingfeest.
SCHRIFTGEDEELTEN: Boeken van de Maccabeeën.
DATUM: vanaf 25 Kislev (november/december): 8 dagen.
BETEKENIS: gedenkt de overwinning van de Maccabeeën over de Griekse Hellenistische Seleucieden en de herinwijding van
het altaar en de Beet haMikdasj (de tempel). Strijd: Hebreeuws – Grieks denken.
PROFETISCH: Door Jesjoea de Messias, wijden wij onze levens
toe aan de Eeuwige, om lichten van Hem te zijn, in een nog door
de duisternis overheerste wereld. Door Jesjoea zijn wij meer dan overwinnaars. Het is Jesjoea die de duisternis overwint!
 
 
  • Wilt u de kaarsjes aansteken?
 
 
 
-----------------------------------------------------
POERIEM
 
NAAM: ‘Poeriem’; loten. Het lotenfeest.
SCHRIFTGEDEELTEN: megielat (rol) van Ester; Ester. 9:18–32.
DATUM: 13 Adar (februari – maart): vastendag van Ester;
14 Adar: Poeriem.
BETEKENIS: Overwinningsfeest op de vijanden van het Joodse
volk, die hen steeds weer probeerden uit te roeien en zo
Adonai’s plan van verlossing teniet probeerden te doen.
Haman, de eerste minister (grootvizier), staat voor haSatan
en zijn volgelingen. Poeriem-spel; Haman’s oren.
PROFETISCH: De Eeuwige zal het kwaad en de dood oordelen
en vernietigen. Àl de vijanden van het Joodse volk zullen worden geoordeeld!