SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -


“Ik geloof er volledig in, dat de Messias zeker zal komen en al kan hij ook lang uitblijven, verwacht ik iedere dag zijn komst”.
   
                                                                                                     Maimonides  (1135-1204)

WAT IS EEN MESSIAS?

De Nederlands term ‘Messias’ komt van het Hebreeuwse woord  משיח  “masjiach”.  Het betekent: “Gezalfde”. Een koning of priester werd in de tijd van de Tenach gezalfd met olie. Hiermee werd hij apart gezet  (geheiligd) voor G’d om namens Hem een speciale taak uit te voeren. 


Door de eeuwen heen werd het voor de B’nee Jisrael, de Israelieten, duidelijk dat G’d uit hen een bijzondere man zou laten voortkomen.  Hij zou de Messias zijn! Deze zou voor hen een eeuwig  Koninkrijk oprichten en in de wereld vrede en harmonie brengen.  


HET MYSTERIE VAN DE MESSIAS

De komst van de Messias werd door de profeten in de Tenach voorzegd. Hierdoor kunnen wij de Messias herkennen wanneer hij komt.  Maar deze voorzeggingen zijn niet altijd duidelijk herkenbaar.  In zekere zin zit de Messias verborgen in de teksten van de Tenach. De Messias is het mysterie van de Eeuwige en Hij openbaart Hem aan hen die naar Hem op zoek zijn.  Ben jij op zoek naar Hem en Zijn komst?    


WAT ZEGGEN DE RABBIJNEN OVER DE MESSIAS?

Babylonische Talmoed, Sanhedrien 98b
De wereld was alleen maar geschapen voor de Messias.   

Genisis 49:10; Babylonische Talmoed, Sanhedrien 98b
Rabbi Jochanan zei: ‘De wereld was terwille van de Messias geschapen, wat is de naam van Messias?’  De school van rabbi Shila zei: ‘Zijn naam is Shiloh, want er staat geschreven, totdat Shiloh komt.’  

Targoem op Zecharja 6:12 in de Tanach
Zo, zegt de Eeuwige der heerscharen, zeggende: Zie, de man wiens naam is de Messias, Hij zal worden geopenbaard.  

Pesjiekta Rabbati blz.161a
“Voor de Ene Heilige, Gezegend zij Hij, zei de Satan: ‘Meester van de wereld! Het licht dat verborgen is in Uw troon van Heerlijkheid, voor wie is dit?’ Hij zei tegen hem: ‘Voor hem die je de rug toe zal keren en je te schande zal stellen, en je gezicht met schaamte zal bedekken’. Hij (Satan) zei tegen hem, ‘Meester van de wereld! Laat hem aan mij zien. En Hij zij tegen hem: ‘Kom en zie Hem’.  Toen Satan de Messias zag, beefde hij en viel op zijn aangezicht en zei, ‘Waarlijk dit is de Messias, die in de toekomst mij en de prinsen van de natiën van de wereld in de Gehenna zal werpen’.” 

Moshe ben Maimon - (Maimonides)  in  Hilchot Melachiem 11:1 
Iemand die de Masjiach niet verwacht, ontkent niet alleen de profeten, maar zelfs de Torah en onze Rabbi Mosje.

Babylonische Talmoed, Sanhedrin 99a
Alle profeten hebben geprofeteerd over de dagen van de Messias. Een Koning zal voortkomen uit de zonen van Jesse, en de Messias zal opgroeien van zijn zonen.

Babylonische Talmoed, Sanhedrien 97a
Het werd onderwezen in de school van Eliejahoe, dat de wereld 6000 jaar zal bestaan – 2000 jaar in choas, 2000 jaar met de Torah, en 2000 jaren zullen de dagen van de Messias zijn.

Zohar 3, Sjemot 7b, 8b, 220a; Otzar Midrasjiem, 466
“De Messias….zal opgaan in het land van Galilea…de Messias zal zichzelf openbaren in het land Galilea, omdat in dat deel van het land de verwoesting (Babylonische ballingschap) het eerst begon, daarom zal hij zich eerst daar bekend maken.”

Zohar 1, Beresjiet, 119a
De Messias zal verschijnen in het land van Galilea.  


DE VERVORMDE MESSIAS

Het Christendom heeft eeuwen geprobeerd Joodse mensen te bekeren tot het Christendom en zo op deze manier de Joodse identiteit te vernietigen. Het goede nieuws dat werd gebracht, was niet het Joodse goede nieuws van het Malchoet haElohiem (Koninkrijk van G’d) maar dat van de Christelijke kerk. En dat nieuws was geen goed nieuws.  Jesjoea werd, al zou hij wel de Messias kunnen zijn, zó vervormd dat hij niet meer als de Joodse Messias herkenbaar zou zijn.  Jesjoea de Messias werd Jezus Christus.


IS JESJOEA DE MESSIAS? 

Zou Jesjoea de Messias kunnen zijn?  Waarom niet? Omdat mensen zijn naam hebben misbruikt? Miljarden mensen zeggen in deze Joodse man te geloven.  De westerse jaartelling wordt zelfs berekend vanaf de geboorte van deze Joodse man.  Dank zij hem geloven ontelbare in de G’d van Israel en lezen ze de Tora, de profeten en de Geschriften. 
Is dit niet  bijzonder?  Waarom zou hij niet de Messias kunnen zijn?