SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -


MISVATTINGEN  OVER DE MESSIASBELIJDENDE
JOODSE BEWEGING

Er zijn misvattingen over wat de Messiasbelijdende Joodse beweging gelooft. Wij geloven dat de Messiasbelijdende Joodse beweging een herstelbeweging is, die afkomstig is van G-d. Zij zoekt, de waarheid over Jesjoea te herstellen en misvattingen over Hem weg te nemen. Wat zijn zoal die misvattingen? Hier volgen er enkele:


De Messiasbelijdende Joodse beweging is erop uit om Joodse mensen te bekeren tot het Christendom.

De Messiasbelijdende Joodse beweging zou misleidend zijn, omdat zij gewoon een christelijke beweging is in een Joods jasje. Maar wacht even. Waarom wordt dit gezegd? Omdat wij geen Joodse beweging zijn? Nee, omdat Jezus, de Joodse Messias wordt genoemd…en dat zou ons Christelijk maken. Waarom zouden Joodse mensen ophouden Joods  te zijn als ze geloven dat Jezus of beter: Jesjoea, de Messias is?  Wij zijn er niet op uit om Joodse mensen te bekeren tot het Christendom!  Wat we wel graag willen, is dat Joodse mensen terug zullen keren naar een goede relatie met de Eeuwige, en de waarheid over Jesjoea leren kennen.  Bekering betekent voor ons niet een verandering van geloof. Bekering  betekent  voor ons: tesjoeva, d. w.z.  een bewuste keuze  om je leven zonder  de Eeuwige te verlaten, om de Eeuwige te leren kennen en op zijn wegen te leren wandelen.


Door de bekendmaking dat Jesjoea de Messias is, zijn we bezig de Joodse identiteit te vernietigen.  

Wij  belijden een Joods geloof, dat gefundeerd is op de Bijbelse Joodse geschriften. En we hechten grote waarde aan de Joodse traditie en haar gebruiken. Wij willen juist dat Joodse mensen meer hun Joodse identiteit gaan ontdekken,  en deze vanuit het Messiasbelijdend Jodendom een plaats gaan geven in hun leven. Maar helaas is het wel een feit dat de Christelijke kerk  de Joodse identiteit heeft willen vernietigen. Ook vandaag de dag zijn er groeperingen die bewust en onbewust hieraan mee werken. Daarom begrijpen wij de achterdocht en de bezorgdheid vanuit de rabbijns-Joodse kant.  Deze is terecht. En het is triest, dat door deze verkeerde  Christelijke  zaken, de persoon van Jesjoea in een verkeerd daglicht wordt geplaatst.


Niet-Joden spelen bij jullie  ‘Joodje’. 

Wij willen niet dat niet-Joden zich als Joods voordoen. Als mensen die niet Joods zijn, in de G’d van Israël geloven, hebben zij volgens ons een Joods geloof. Dat wil niet zeggen dat zij daaraan geen uiting mogen geven. Maar zij worden  hierdoor niet Joods en zij behoren zich dan ook niet als Joods voor te doen!  Respect voor de Joodse identiteit behoort voor hen belangrijk te zijn. In de Messiasbelijdende Joodse beweging hebben Joden en niet-Joden een door de Eeuwige gegeven eigen identiteit.  En vanuit die identiteit mogen zij samen de Eeuwige dienen!


Jullie horen niet bij het Jodendom, maar bij het Christendom.  


Het Christendom is een niet –Joodse versie van een oorspronkelijk Joods geloof.  De eerste volgelingen van Jesjoea waren allen Joods. Ze geloofden in de G’d van Israël, volgden de Tora van Mosjee en leefden een Joodse levensstijl. Als groepering werden zij gezien als een Joodse sekte  binnen het toenmalige Jodendom, van de 2de  Tempelperiode. Toen er steeds meer heidenen tot geloof kwamen moest er een probleem worden opgelost. Moesten al deze niet-Joden een brit mila (besnijdenis) ondergaan? Moesten zij zich aansluiten bij het Joodse volk?  Uiteindelijk werd door de Messiasbelijdende Joodse leiders besloten, dat de niet-Joden vanuit hun eigen identiteit de G’d van de Joden konden aanbidden. Door het anti-Judaïsme/antisemitisme uit de oudheid en door politieke omstandigheden verwijderden de niet –Joodse leiders zich steeds meer van de Messiasbelijdende Joodse beweging.  Zo is uiteindelijk het Christendom ontstaan.  De Messiasbelijdende Joodse beweging is een herstel beweging, die bij het Jodendom thuis hoort.
 

Jezus en Paulus zijn de oprichters van het Christendom.  

Rav Jesjoea (Jezus) was een Joodse man, een rabbijn, en de Messias.  Rav Sjaoel  (Paulus) was een Joodse man en een Farizeeër. Ze waren allebei Tora-getrouw en onderhielden de Joodse tradities.  Verder zijn de termen:  ‘Rabbijn’ en ‘Messias’  Joodse termen. Het was nooit hun bedoeling geweest om een ‘ander’ geloof naast het Jodendom op te richten.


Jesjoea kan de Messias niet zijn omdat hij geen vrede op aarde heeft gebracht.  

Volgens de rabbijns-Joodse traditie zijn er twee Messiassen. De lijdende Messias ben Josef en de Koninklijke Messias ben Davied. Maar stel dat er geen twee Messiassen zijn? Stel dat er één Messias is die twee keer zal komen? De eerste keer om het Koninkrijk van G’d in de levens van mensen te herstellen, zodat zij deel kunnen nemen aan het komende Koninkrijk van G’d.  En de tweede keer om de wereld te oordelen en het Koninkrijk van G’d op aarde te herstellen. Dat zou dan betekenen, dat de Messias de eerste keer kwam als Cohen haGadol (Hogepriester), zodat wij bij de Eeuwige en Zijn Koninkrijk kunnen horen. Hierbij behoren wij ons te onderwerpen aan de heerschappij van de Messias in ons leven, vóórdat hij komt om zijn koninkrijk in de wereld te vestigen. En als hij terug komt als de Messias ben Davied, dan zullen wij deel nemen aan zijn Koninkrijk. Er is dus nog geen vrede in de wereld omdat Jesjoea de Messias nog niet gekomen is als de Messias ben Davied.


Volgelingen van Jesjoea zijn  tegen de Tora. 

Als we werkelijk leren om volgelingen van Jesjoea te zijn, dan kunnen wij nooit tegen de Tora van Mosjee zijn. Jesjoea was nooit tegen de Tora! Dit is wat Jesjoea gezegd heeft:
 
Matt. 5:17–20
Denk niet dat ik gekomen ben om de Tora of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de Tora van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze mitsvot afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Jesjoea was een Tora-leraar, een Rabbijn met talmidiem (Tora-leerlingen, discipelen). Hij leerde zijn volgelingen de Tora op de juiste manier in hun leven toe te passen. Zo zei hij het volgende:

   
Matt. 7:12
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Tora en de Profeten.                                                                                    
Matt. 22:36-40
Meester, wat is het grootste gebod in de Tora?’  Hij antwoordde: ‘Heb de Eeuwige, uw G’d, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste gebod en de eerste mitsve. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee mitsvot zijn de grondslag van alles wat er in de Tora en de Profeten staat.’

Lucas 10:26–28
Jesjoea antwoordde: ‘Wat staat er in de Tora geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De Torageleerde antwoordde: ‘Heb de Eeuwige, uw G’d, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’  ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jesjoea tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’

Matt. 19:17
Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn mitsvot .’

Lukas 16:17
Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één jota of tittel van de wet wegvalt.

Matt. 23:1–3
Daarna richtte Jesjoea zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei: ‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mosjee. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.

Jesjoea reageerde juist negatief op hen die uiterlijk de Tora leken te volgen maar door menselijke tratitie de Tora opzij zetten. Zo zei hij:

Marcus 7:8–9
‘De mitsvot van G’d geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u G’ds mitsvot ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!


Jesjoea en zijn volgelingen waren niet tegen de Tora van Mosjee. En wij ook niet. Door het volgen van Jesjoea de Messias leren wij juist, door zijn leer, de Tora in ons leven te vervullen.