SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -

PROFETIEËN OVER DE MESSIAS

Zaad van de vrouw - Gen. 3:15

Zaad van Avraham - Gen.12:3, 18:18, 22:18

Zaad van Jitschak - Gen. 26:4

Zaad van Ja’akov - Num. 24:17, 19

Van de stam van Jehoeda - Gen. 49:10

Familie van Isaï / Jesse - Jes.11:1, 14:29

Zoon van Davied - Ps. 132:11; Jer. 23:5, 33:15

Troon van Davied - Jes. 9:7

Profeet zoals Mosje - Deut. 18:15, 19

Zoon van G'd - Ps. 2:12 ; Spr. 30:4

Zijn Eeuwig bestaan - Micha 5:1

De Arm van Adonai - Jes. 51:5, 9-10, 52:10, 53:1, 59:16-20

Adonai - Jer. 23:6

Tijd van Zijn komst - Dan. 9:24-26

Zijn komst aangekondigd - Jes. 40:3-5; Mal 3:1 

Geboren in Beit Lechem - Micha 5:1-2

Geboren uit een maagd - Jes. 7:14
 
Arm  en onaanzienlijk - Jes. 53:2

Gezalfd door G'ds Ruach - Jes. 11:1-4, 61:1; Ps 45:8

Zijn bediening en namen - Jes. 9:1-8
  
Tweevoudige bediening - Jes. 61:1-11

Zijn bediening naar de - Jes. 42:1, 49:1-8                  
heidenen

Bediening van genezing - Jes. 35:5-6
           
Deed voorbede voor het - Jes. 53:12, 59:16
Joodse volk

Hij zal wonderen doen - Jes. 35:5-6

Hij is nederig en zacht - Jes. 42:2-4, 53:7                            
moedig

Zal Jeruzalem binnen - Zach. 9:9                                             
rijden op een ezel

Zal met autoriteit in - Hag. 2:7-9; Mal. 3:1                      
de Tempel komen 

Ongeloof van zijn broers - Ps. 69:9
 
Zonder reden gehaat - Ps. 69:4-5; Jes. 49:7
                                                                                     
Verworpen door Joods - Ps. 118:22, 118:12;  Jes. 8:14, 28:16, 53:3
leiders                                                   
                                                        
Leiders van de Joden en - Ps. 2:1-2                              
de heidenen spannen      
samen tegen de Messias

Verraden door een vriend - Ps. 41:10

Verlaten door Zijn - Zach. 13:7                               
Talmidiem

Verraden voor dertig - Zach. 11:12
zilverstukken

Zilverstukken geworpen - Zach. 11:13                         
in G'ds huis

Vals beschuldigt - Ps. 35:11

Antwoord niet op de - Jes. 53:7
beschuldigingen

Door heidenen - Ps 22:13,17.                      
gemarteld

Bespucht en gegeseld - Jes. 50:6

Handen en voeten - Ps. 22:16.                               
doorboord

Genageld aan het hout - Ps. 22:17

Lijdende Knecht - Jes. 53

Samen met misdadigers - Jes. 53:12

Hij werd bespot - Ps. 22:8-9

Men schudde om Hem - Ps. 109:25
zijn hoofd

Zijn klederen werden - Ps. 22:19                               
verloot                                                                                     
 
Leed dorst - Ps. 22:16

Boden hem aan om gal - Ps. 69:22  
en azijn te drinken

Ging door ondragelijk - Ps. 22:15-16; Jes. 53:7-8                              
lijden                                               

Zijn plaatsvervangend - Jes. 53:5-6                             
lijden

Het pesach Lam van - Gen. 22:8,14; Ex. 12:4-7; Jes. 53:7                    G'd                                                                                                         

Bad voor Zijn vervolgers - Jes. 53:12b


Werd door G'd verlaten - Ps. 22:2                                                    

Vrienden en familie - Ps. 38:11                               
staan van verre

Messias gaf zijn leven - Ps. 31:6; Jes. 53:12

Zijn dood -  Jes. 53:12                    
                                       
Duisternis over het - Amos 8:9                                
land
                                              
Zijn beenderen niet - Ex. 12:46                                gebroken                                                                                                                                                                                   
Zijn lichaam doorstoken - Zach. 12:10

Als water uitgegoten - Ps. 22:15
 
Zijn graf bij de rijken - Jes. 53:9                                                                     
Zijn lichaam zou niet - Ps. 16:10                                 vergaan                                
         
Zijn opstanding uit de - Ps. 16:10; Jes. 53:8-9,10-11; Ps. 2:7             dood.                                                                                                           
                           
Terug naar G'd - Ps. 68:19                          
           
Gezeten aan G'ds - Ps. 110:1                                  
rechterhand                                                                     
          
Priester zoals Melchisedek - Ps. 110:4; Zach.4:14
                                
Zijn middelaarschap - Jes. 59:16

Brenger van nieuwe - Jer. 31:31; Jes 42:6                                   verbond                                                                                               .   
Wederkomst van de - Zach. 14:3-6                              
Messias.

Zijn komende Koninkrijk - Ps. 2:6; Dan. 2:34-35.                                                                                  
Mensen Zoon - Daniel 7:13