SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -
Wat betekent het woord: Tora?
 
Het Hebreeuwse woord ‘Tora’ kunnen we het beste vertalen met: ‘onderwijzing’. Het is bijvoorbeeld het onderwijs van een vader aan zijn zoon; het onderwijs van G’d aan zijn kinderen. Door Zijn Tora wil G’d ons opvoeden en toont Hij in Zijn grote liefde, interesse voor alle aspecten van ons leven.
 
Het Hebreeuwse woord‘Tora’(8451 Strong’s) is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, van de stam:‘Jara’ ( 3384 Strongs), dat: schieten; aanwijzen; laten zien; onderwijzen of instrueren betekent.
 
De betekenis van het woord ‘jara’ kunnen we het beste uitleggen in de context van iemand die een boogschutter is. Hij richt (‘Jara’) zijn pijl op het doel. Mist hij dat doel, dan is dit zonde.
 
Het Hebreeuwse woord voor ‘zonde’ is ‘cheet’. Het betekend: het missen van het doel. Het is ook een boogschutters- term!
 
In het B’riet haChadasha (Nieuwe verbond) vertaalden de Griekse vertalers het woord ‘Tora’ met het Griekse woord ‘Nómos’, dat 'regel', 'instelling' of ‘wet’ betekent. Het woord ‘Wet’ is dus niet een goede vertaling van het Hebreeuwse woord: 'Tora'.
 
Het woordje ‘wetteloos’, is in het Grieks: ‘anti-nomos’. Maar we moeten het woordje ‘nomos’ terug- vertalen naar het Hebreeuwse woord: Tora. Dan staat er: tegen de Tora! ‘Wetteloosheid’ is dus een levensstijl, die geen rekening houdt met G’ds Tora. In het Christendom is er een stroming, die leert dat de Tora (de Wet) heeft afgedaan. Deze dwaalleer noemen we vanuit het Grieks: het antinomianisme.
©Foto Collectie Joods Historisch Museum
 
 
Waaruit bestaat de Tora?
 
Volgens het rabbijnse Jodendom bevat de Tora de gehele Joodse leer, bestaande uit:
 
De Tora sje-bichtaw (de geschreven Tora: de 5 boeken van Moshé).
De Tor asje-beal pe (de mondelinge Tora: de Talmoed).
 
Bij ons hanteren wij alleen twee betekenissen van het woord Tora, namelijk als:
 
1. De Tora, de eerste 5 boeken van de Bijbel.
De eerste vijf boeken van de bijbel, die vanuit de rabbijns-Joodse traditie, de vijf boeken van Moshé worden genoemd. De Tora vormt het fundament van G’ds woord. Deze vijf boeken zijn:
 
 
Bereshiet    (In het begin)     Genesis              (Ontstaan)   
Shemot       (Namen)             Exodus               (Uittocht)
Vajjikra      (En Hij riep)        Leviticus             (Het Levitische)
Bemidbar    (In de woestijn)  Numeri               (getallen, aantallen)
Dewariem   (Woorden)          Deuteronomium   (Tweede Wet)
 
 
2. En algemeen als heel G’ds onderwijs, d.w.z. geheel G’ds woord, de Mikra (de Schrift) oftewel de Bijbel.
 
©Foto Collectie Joods Historisch Museum
 
 
Wat zijn de mitswot van de Tora?
Het Hebreeuwse woord ‘Mitswot’ kunnen we het beste vertalen met: opdrachten, instructies; enkelv: ‘Mitswa’ van ‘tsawa’ ( 6680 Strong’s), dat betekent: instellen; voorschrijven; iemand iets opdragen; aanstellen; bevel geven; een bode zenden; op orde stellen. De Joodse leer wordt een ‘Torat chajim’: een ‘levende leer’ genoemd.
 
Er zijn volgens de Talmoed ( mondelinge Tora; Misjna en Gamara) 613 Mitswot in de Tora; die weer onder te verdelen zijn in:
 
248 Positieve instructies.Dit zijn dingen die je behoort te doen. Het zijn de opdrachten en geboden.  Bij de 248 opdrachten dachten ze aan de 248 menselijke lichaamsdelen;
 
365 Negatieve instructies. Dit zijn de verboden. Het zijn de dingen die je niet behoort te doen. Hierbij dachten ze aan de 365 dagen van het zonnejaar of naar het aantal pezen in het menselijk lichaam.
Soms wordt de Tora toegepast vanuit een bepaalde plaatselijke traditie: de ‘minhag’.  Het gaat hier om een plaatselijke gewoonte. Zo is het dragen van een bepaalde kiepa of keppeltje een 'minhag'.
 
De Mitswot zijn onder te verdelen in:
 
  • Misjpatiem (4941 Strong’s); van 8199 ‘shafat’: oordelen, uitspraken. Het zijn voor de hand liggende ‘rechtsbepalingen’ of ook wel; ‘verordeningen’ (de morele en ethische wetten);
 
 
  • Choekiem (2706 Strong’s); meervoud van ‘chok’: verordeningen, inzettingen; voorschriften; een opdracht waarbij geen redenen worden vermeld);
 
 
  • Edot (5773 Strong’s); getuigenissen; rituelen; feesten en gebruiken (bijv. de mezoeza).
 
©Foto Collectie Joods Historisch Museum
 
 
Wat zegt Jesjoea over de Tora?
Laten we kijken wat Hij in Matt 5:17–19 zegt: ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet (Tora) of de profeten te ontbinden(Gr; ‘kata-lusai’ af te schaffen); Ik ben niet gekomen om te ontbinden (Gr; ‘kata-lusai’ af te schaffen), maar om te vervullen(Gr: plerosai; van : ‘plêroô’:‘vol maken’ in de zin van (1) ‘vullen’ (2) ‘volledig of compleet maken, vervullen’.).Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota ( ‘Joed’:kleinste Hebreeuwse letter) of één tittel (kleine streepjes boven Hebreeuwse letters in de boekrol van deTora) vergaan van de wet (Tora), eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden(van deTora, mitswot: de opdrachten)ontbindt (Gr: ‘lusêi ‘ van ‘ luō’: losmaken, dat wil zeggen: ontbinden, opheffen, een eindemaken aan) en de mensen zo leert, zal zeer klein heten (dat wil zeggen: zal niet meetellen) in het Malchoet haSjamajiem (Koninkrijk der hemelen); doch wie ze doet en leert, die zal groot heten (dat wil zeggen: zal mee tellen) in het Malchoet haSjamajiem (Koninkrijk der hemelen)’.
 
 
En wat zegt bijvoorbeeld Shaoel (Paulus) en Jochanan
(Johannes) over de Tora?
 
Rom.7:12.
'Zo is dan de Tora (wet) heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed'.
 
1 Cor7:19.
'(Want) besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houdenvan G’ds geboden.'
 
1 Joh 3:4.
'Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid (Gr: anomian, Tora-loosheid), en de zonde is Tora-(wette)loosheid (Gr: anomian)'.
 
1 Joh5:2–4.
'Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen G’ds liefhebben, wanneer wij G’d liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde G’ds, dat wij zijn geboden bewaren (=doen). En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit G’d geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.'
 
De Tora is niet gegeven om ons te redden!
Het doen van goede werken of het houden van G’ds geboden, kan iemand niet acceptabel maken bij G’d. Het kan je niet reinigen van je zonden. We worden alleen bij G’d geaccepteerd door te geloven in het verzoenend werk van Jesjoea de Messias!
 
Zie: Rom 3:19, 20, 27-30; 7:4; 10:4; Gal 2:15-21; 3:10-14; 5:4; Ef 2:8; Filipp. 3:9; 2 Tim 1:9.
 
 
LINKS:
 
 
 
 
 
 
PDF:
 
 
 
BOEKEN:
 
 
RESTORATION.Torah is for Christians! Biblical Christianity was originally a sect of Judaism that believed in Jesus and revered the Torah (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy) as the core of her scriptures. Restoration is a riveting argument for a return to that original, biblical expression of faith in Jesus.
Discover for yourself the profound beauty of Torah life, the celebration of the biblical Sabbath, and the appreciation of God's holy feast days. Your eyes will be opened to another dimension of the faith that is beginning to re-emerge among Christians worldwide. D. Thomas Lancaster answers common theological objections to the Torah, while demonstrating that Christians are already keeping more of God's Law than they realize. This thought provoking, theological boat-rocker is a fun-to-read, inspiring journey into the world of the Bible.
 
 
THEY LOVED THE TORAH. Did Yeshua observe the Law? Did Paul teach his congregations to abandon the Torah? Was the devout Jew, Peter, persuaded that the Commandments were cancelled? The answers you'll find in this book may surprise you!
Even though many Jews believe that Paul taught against the Law, this book disproves that notion. Most Christians are disconnected from the Torah; reading this book will reconnect them. Dr. Friedman makes an excellent case for his premise that all the first followers of Messiah were not only Torah-observant, but also desired to spread their love for God's entire Word to the Gentiles to whom they preached.