SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -

Shiloach Messianic Fellowship is een messiasbelijdende Joodse gemeente. Deze werd op 30 Kislev 5766 / 31 december 2005, tijdens het Chanoekafeest opgericht.


DE NAAM SHILOACH

De naam komt van een oude waterleiding in Jeruzalem, waardoor het water van de bron Gihon rond de zuidoostelijke heuvel van Jeruzalem naar de vijver Siloach stroomde (download info). Daar werd door Jesjoea een blinde man genezen.'Shiloach'  komt van het Hebreeuwse woord: 'Sjalach', dat 'uitzenden, wegzenden, zenden' betekent (denk hierbij aan het Hebreeuwse woord: sjeliach: uitgezondene).  Shiloach verwijst eigenlijk naar Jesjoea (Jezus) de Messias. Hij is de uitgezondene van de Eeuwige.


"Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Shiloach (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug."
                                                                      Jochanan / Joh.9:4 - 7

ONZE VISIE

De visie van Shiloach Messianic Fellowship is de uitstorting van G'ds Geest over het Joodse volk en door hen over de volkeren.
"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt G'd, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.Ja, over al mijn dienaren en dienaresse zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren."
 
                                       Mivalot HaSjilichiem / Handelingen.2:17-18


ONZE OPDRACHT

1) Het brengen van het Joodse Goede Nieuws van
     het Koninkrijkvan G'd en Jesjoea de Messias. 


 "Want ik schaam mij niet voor het  goede nieuws van de Messias, want het is een kracht van G'd tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de niet Jood."

                                                               Romie'iem / Romeinen 1:16

2) De volgelingen van Jesjoea terug te brengen naar de
     Tora van Mosjee.
 
"De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees G'd  en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen."

                                                               Kohelet / Prediker 12:13-14
                                                                         
We willen een Tora-getrouwe, Jesjoea-centrale, met de Roeach haKodesj vervulde gemeente zijn, waar:

a) Het leren zijn en maken van talmidiem (leerlingen) van Rabbi
    Jesjoea de hoogste prioriteit heeft.
b) Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren samen vanuit
      hun eigen identiteit de G’d van Israël en Jesjoea, Zijn Messias,   
      kunnen aanbidden.
c) Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren samen hun
     geloof als een Joods geloof kunnen belijden.


3) Het promoten van het Messiaans Jodendom
 
"Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van Davied weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Eeuwige zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Eeuwige, Die dit alles doet".

                                     Mivalot HaSjilichiem / Handelingen 15:16 - 17
                                                                         

ONZE SAMENKOMSTEN

Wij vieren de wekelijkse sjabbat en de Bijbelse / Joodse feesten. In onze samenkomsten volgen wij Joodse tradities, zoals: Barachoe, Sjema en andere gebeden uit de Sidoer (Joods gebedenboek); volgen wij de parasjot hasjawoea (wekelijkse Tora- en Haftara-lezingen). Verder is er Messiasbelijdende-Joodse lofprijs, aanbidding en dans.

Omdat wij een Joods geloof belijden vragen wij aan de mannen om een kippa - keppeltje te dragen. Uit respect voor de Joodse identiteit, vragen wij aan de gelovigen uit de volkeren (christenen), om geen talliet (d.i. een gebedskleed) of tsietsiet (dat zijn schouwdraden) te dragen (1 Kor. 10:32). In onze gemeente geloven wij namelijk in een eenheid door onze verbondenheid met Jesjoea, die bestaat in verscheidenheid van identiteit tussen messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren.

Shiloach Messianic Fellowship is aangesloten
bij de IAMCS (International Alliance of
Messianic Congregations & Synagogues - Internationale Alliantie van Messiasbelijdende  Gemeenten en Synagogen).Ons voorgangers echtpaar is lid (Honored Associate Couple member) van de Messianic Jewish Alliance of America (Messiasbelijdende Joodse Alliantie van Amerika).


 


De Messiaans Joodse gemeente Shiloach Messianic Fellowship is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften voor de gemeente voor u aftrekbaar zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst. Voor onze ANBI gegevens klikt u op het ANBI logo.
                           Gegevens 2016 /


De foto's op deze website zijn auteursrechtelijk  beschermd. Zij mogen niet
 zonder toestemming worden gebruikt.
 © 5771-5773 / 2011-2013 Shiloach Messianic Fellowship